• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradec (dodani dokumenti)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnice Općine Gradec (Klasa: 350-01/21-01/100, Urbroj: 238-9-02-22-36 od 5. rujna 2022.) načelnica Općine Gradec objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradec

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec. Ponovna javna rasprava trajat će od ¬¬08. rujna 2022. do 19. rujna 2022.

Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Gradec, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec u prostorijama Općine Gradec dana 13. rujna 2022., s početkom u 10.00 sati.

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
• imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
• upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, zaključno do 19. rujna 2022.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Odluka (PDF)

Prilozi za javnu raspravu:

 

Tekstualni dio

- 0-opći prilozi.pdf
- 1-odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu ujecaja na okoliš - PPUO Gradec.pdf
- 2-Odredbe za provođenje.pdf
- 3-Obrazloženje plana.pdf
- 4-zahtjevi  i odgovori.pdf
- 5-Izvješće o javnoj raspravi.pdf
- 6-Sažetak za javnost.pdf

Grafički dio
- 1.korištenje i namjena površina.pdf
- 2.1.prometna mreža.pdf
- 2.2.elektroenergetska i tk mreža.pdf
- 3.1.uvjeti korištenja i zaštite prostora.pdf
- 3.2.područja posebnih uvjeta korištenja.pdf
- 4.01. Buzadovac, Salajci, Tučenik.pdf
- 4.02. Cugovec, Grabrić, Lubena.pdf
- 4.03. Festinec, Pokasin, Repinec.pdf
- 4.04. Fuka.pdf
- 4.05. Gradec, Mali Brezovec, Podjales, Veliki Brezovec.pdf
- 4.06. Gradečki Pavlovec, Potočec.pdf
- 4.07. Haganj.pdf
- 4.08. Remetinec, Stari Glog.pdf
- 4.09. Zabrđe.pdf
- 4.10. Potočec.pdf

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097