• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

D.V. DIN DON objavljuje javni natječaj za zapošljavanje; radno mjesto odgojitelj/ica

Radno mjesto

Mjesto rada: GRADEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 4
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 25.3.2021.
Natječaj vrijedi do: 2.4.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska, Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Opis posla: poslovi odgojitelja/odgojiteljice u dječem vrtić, probni rad: 6 mjeseci

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/19) i članka 42. stavka 3. alineja 6. Statuta Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec KLASA: 003-05/21-02/1, URBROJ: 238/09-04-03–21-2 Upravno vijeće Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec objavljuje

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na neodređeno – novootvoreni poslovi, puno radno vrijeme, 4 izvršitelj/ica

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
•završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
•položen stručni ispit
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1.punoljetnost
2.hrvatsko državljanstvo
3.zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti i sljedeće dokumente:
•životopis (vlastoručno potpisan),
•presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana
•presliku osobne iskaznice,
•presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
•presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
•elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
•kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 30 dana od objave natječaja).
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić DIN-DON Gradec kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.
Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića DIN-DON Gradec, Gradec 97, 10345 Gradec, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom «NE OTVARAJ – za natječaj odgojitelj /ica.“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/tkinje će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora.
Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Gradec kao osnivača Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj je otvoren od 25.03.2021. do 02.04.2021. godine.

Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić DIN - DON Gradec
Kontakt: pisana zamolba: Dječji vrtić DIN-DON Gradec, Gradec 97, 10345 Gradec

OBJAVA NA STRANICAMA HZZ: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=112439472 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097