• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

odluke općinskog vijeća 2018.

 

Sljedeće odluke su donesene na 13.sjednici vijeća održanoj 12.12.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 43/18 od 20.12.2018.god.

 

 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Gradec za 2018. god.
 2. I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2018. Godini
 3. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu
 4. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2018. Godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. Godini
 6. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. Godinu
 8. Proračun Općine Gradec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 9. Plan razvojnih Programa
 10. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gradec za 2019. Godinu
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2019. Godini
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 13. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2019. godini
 14. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 15. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2019. Godinu
 16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 17. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
 18. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini na području Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 43/18

Sljedeće odluke su donesene na 12.sjednici vijeća održanoj 29.11.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 42/18 od 14.12.2018.god.

 

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2018. Godinu
 2. Zaključak - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2019. godini
 3. Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Gradec
 4. Plan davanja koncesija u 2019. godini
 5. Odluka o komunalnoj naknadi
 6. Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade

Sve odluke iz glasnika 42/18

Sljedeće odluke su donesene na 11.sjednici vijeća održanoj 31.08.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 31/18 od 27.09.2018.god.

 

 1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018.
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2018. godine
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 4. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2018. godini
 5. Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2018./2019
 6. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike I.–VIII. razreda
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Potočec u Općini Gradec

Sve odluke iz glasnika 31/18

Sljedeće odluke su donesene na 10.sjednici vijeća održanoj 05.06.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 19/18 od 21.06.2018.god.

 

 1. Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gradec
 2. Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
 4. Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
 5. Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Gradec
 6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 7. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gradec
 8. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gradec.
 9. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Gradec
 10. Odluka o načinu i postupku naplate naknade za uređenje voda za nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada
 11. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju 15. lipnja – 22. lipnja 2018. Godine
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini.

Sve odluke iz glasnika 19/18

Sljedeće odluke su donesene na 9.sjednici vijeća održanoj 23.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 11/18 od 06.04.2018.god.

 

 1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 11/18

Sljedeće odluke su donesene na 8.sjednici vijeća održanoj 05.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 9/18 od 15.03.2018.god.

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2017. godine
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2017. godine
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–XII. mjesec 2017. godine
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017. godine
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2017. godini
 6. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2017. godini
 7. Zaključak - Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2017. godinu
 8. Zaključak - Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. Godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. godini
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. Godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godiniIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2017. godini
 13. Zaključak - Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Sve odluke iz glasnika 09/18

Sljedeće odluke su donesene na 7.sjednici vijeća održanoj 05.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 08/18 od 09.03.2018.god.

 

1. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec
2. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. Godine
4. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2017. godini te stanju komunalnih poslova
5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
7. Dodatak I – opći uvjeti pružanja javnih usluga sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
9. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec
10. Obrazloženje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec
11. Odluka o izradi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom Općine Gradec od 2018. do 2020. godine
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
13. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2017. Godinu

Sve odluke iz glasnika 08/18

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097