• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Odluke općinskog vijeća 2015

 

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 41/15, od 28. prosinca 2015:

II . Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2015. Godinu
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi u 2015. Godini
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2015.godinu
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općne Gradec za razdoblje od 01.01 do 30.06.2015.godine
Sve odluke možete pročitati ovdje

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 38/15, od 21. prosinca2015: Proračun Općine Gradec za 2016. godinu i projekcijame za 2017. i 2018. godinu
Plan razvojnih programa Općine Gradec za 2016. – 2018. godine
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2016.godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016.godini
Program u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2016.godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016.godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu
Oduka o izvršavanju proračuna Općine Gradec za 2016.godinu
Plan davanja koncesija u 2016.godini.
Sve odluke možete pročitati ovdje Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 25/15, od 17. rujna 2015: Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I. – VIII. razreda
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o zaštiti izvorišta
Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
Zaključak o prihvaćanju dodatka I. Sporazuma o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete
Odluka o temeljnim pravima Općinskog načelnika Općine Gradec usklađene s Uputom za postupanje Ministarstva uprave
Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2015/2016.
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 23/15, od 04. kolovoza 2015: Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Gradec
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Gradec
Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Gradec
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 22/15, od 21. srpnja 2015: I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu:
- Opći dio
- Posebni dio
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2015. godini
Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Grabrić
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradec za 2014. godinu
Odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gradec za 2015. godinu
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Gradec
Plan zaštite i spašavanja Općine Gradec
Plan civilne zaštite
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Gradec
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka o raspolaganju komunalnom opremom za odvoz komunalnog otpada na području Općine Gradec
Zaključak o sklapanju Sporazuma
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 10/15, od 21. travnja 2015: Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine:
- Opći dio
- Posebni dio
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2014. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2014. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2014. godini
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 8/15, od 8. travnja 2015: Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradec
Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Općine Gradec
Odluka o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Gradec od 2015. do 2020. godine
Odluka o uređenju prometa na području Općine Gradec
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gradec
Odluka o pokretanju Projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Gradecu
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 35/14, od 29. prosinca 2014: Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. godine
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Gradec u proračunskoj godini
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za razdoblje 2014. – 2020. godine
Plan gospodarenja otpadom u Općini Gradec za razdoblje 2014. – 2020. godine
Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Gradec
Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Gradec
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Zaključak o dopuni Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti, polaganja, izgradnje i održavanja vodoopskrbne mreže
Popisni list
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti, prolaza, izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta na nekretninama u vlasništvu Općine Gradec
Popisni list

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097