• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

odluke općinskog vijeća 2014

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 35/14, od 23. prosinca 2014 (preuzmite odvdje):

 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. godine
 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke Županije
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke Županije
 4. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Gradec u proračunskoj godini Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za razdoblje 2014. – 2020. godine
 5. Plan gospodarenja otpadom u Općini Gradec za razdoblje 2014. – 2020. godine
 6. Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim Životinjama na području Općine Gradec
 7. Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Gradec
 8. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 9. Zaključak o dopuni Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava služnosti, polaganja, izgradnje i održavanja vodoopskrbne mreže
 10. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti, prolaza, izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta na nekretninama u vlasništvu Općine Gradec

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-III/14, od 23. prosinca 2014:


I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2014. godinu:
- Opći dio
- Posebni dio
I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2015. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2015. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-II/14, od 22. prosinca 2014: Proračun Općine Gradec za 2015.godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu
Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje od 2015. – 2017. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 21/14, od 15. rujna 2014: Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.-VIII. razreda
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o imenovanju Etičkog odbora
Odluka o komunalnom redu Općine Gradec
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci
Sporazum o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci
Povelja o prijateljstvu i suradnji između Općine Gradec i Općine Tompojevci
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 14/14, od 5. lipnja 2014: Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gradec
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Gradec
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Gradec
Odluka o javnim priznanjima Općine Gradec
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 7/14, od 20. ožujka 2014: Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komgrad Gradec d.o.o. za komunalne poslove i usluge
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Zaključak o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva
Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva sa rokovima čuvanja – Općina Gradec
Etički kodeks javnih dužnosnika u Općini Gradec Sljedeća odluka je objavljena u Glasniku Zagrebačke županije broj 5/14, od 28. veljače 2014: Katalog informacija
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 3/14, od 31. siječnja 2014: Odluka o ustroju Kataloga informacija
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 2/14, od 13. siječnja 2014: I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2013. godini
1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gradec

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097